پرسنل انجمن سلامت خانواده ایران

عکس (1)

حمیدرضا افسری ممقانی

مدیر عامل
شبانی

اسماعیل شبانی دائم

مسئول نقلیه و پشتیبانی
عبادی

فاطمه عبادی

مسئول امور مالی
bf066cc7-34cd-4ae7-8ec4-4155e037fa75

فاطمه بازرگانی

مسئول دفتر مدیر عامل