پرسنل انجمن سلامت خانواده ایران

عکس (1)

حمیدرضا افسری

مدیر عامل
آقای-شعبانی

اسماعیل شبانی دائم

مسئول نقلیه و پشتیبانی
خانم-عبادی

فاطمه عبادی

مسئول امور مالی
خانم-بازرگانی

فاطمه بازرگانی

مسئول دفتر مدیر عامل