اعضاء انجمن سلامت خانواده ایران

Dr Yazdanipour

دکتر عذرا یزدانی‌‌پور

رئیس هیئت مدیره
Image (15)

فیروزه گوشه

خزانه‌دار
نگین نژاد منصوری نائب رئیس هیات مدیره

نگین نژاد منصوری

نائب رئیس هیئت مدیره
کامیار سمراد عضو اصلی میات مدیره

کامیار سمراد

عضو اصلی هیئت مدیره
دکتر محمد پورکیانی - عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر محمد پور کیانی

عضو اصلی هیئت مدیره
(نازفر نژادمنصوری عضو اصلی هیات مدیره (عضو جوان

نازفر نژاد منصوری

عضو اصلی هیئت مدیره (عضو جوان)
(ملیکا والی عضو اصلی هیات مدیره (عضو جوان

ملیکا والی

عضو اصلی هیئت مدیره (عضو جوان)