01.

گواهینامه‌های انجمن 

پروانه فعالیت تشکل مردم نهاد

02.

گواهینامه‌های انجمن 

لوح سپاس حامی روابط عمومی

به دلیل احساس مسئولیت اجتماعی و همراهی در پیشبرد رویدادهای علمی و فرهنگی به عنوان نمادی از یک نهاد مسئول و اتخاذ رویکرد مشارکت‌گرایانه در انجام وظایف شهروندی و مشارکت در پیشبرد اهداف جامعه از جمله حمایت از سیزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی در سال 1396

03.

گواهینامه آشپزی ملل

04.

گواهینامه سرآشپز حرفه‌ای

05.

گواهینامه آشپزی تخصصی

06.

گواهینامه آشپزی تخصصی