01.

گواهینامه‌های انجمن 

پروانه فعالیت تشکل مردم نهاد

02.

گواهینامه‌های انجمن 

لوح سپاس حامی روابط عمومی

به دلیل احساس مسئولیت اجتماعی و همراهی در پیشبرد رویدادهای علمی و فرهنگی به عنوان نمادی از یک نهاد مسئول و اتخاذ رویکرد مشارکت‌گرایانه در انجام وظایف شهروندی و مشارکت در پیشبرد اهداف جامعه از جمله حمایت از سیزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی در سال 1396

03.

گواهینامه‌های انجمن 

گواهی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آشپزی ملل

04.

گواهینامه‌های انجمن 

گواهی گذراندن سرآشپز ویژه

05.

گواهینامه‌های انجمن 

گواهی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آشپزی تخصصی

06.

گواهینامه‌های انجمن 

گواهی گذراندن دوره شف‌شو آشپزی تخصصی