انجمن سلامت خانواده ایران

اعضا انجمن

هر يك از ما مي توانيم فردي را آموزش دهيم، تخريب شده اي را بسازيم، ظرفي را پر كنيم، پاركي را تميز كنيم،…،و اين است كه براي دنيا ارزش دارد.

IMG_1570

محمد رضا افسری

مدیر عامل
Dr Yazdanipour

دکتر عذرا یزدانی پور

اعضا انجمن
Image (15)

فیروزه گوشه

اعضا انجمن
عبادی

فاطمه عبادی

(مسئول امور مالی)
شبانی

اسماعیل شبانی دائم

(مسئول نقلیه و پشتیبانی)

فاطمه بازرگانی

(مسئول دفتر مدیرعامل)