بلاگ ما

Lorem Ipsum is simply text of the industry.


جلسه با دکتر محسن رضوانی، رئیس کمیسیون  صلح کمیته ملی المپیک

خردادماه 1399

در تاريخ 11/03/99 جلسه اي با موضوع معرفی فعالیت های انجمن سلامت خانواده ایران با حضور سركار خانم ها دكتر شهرياري افشار پاترون، یاسمن مویدی نایب رئیس و شیخان کارشناس از انجمن سلامت خانواده ایران و جناب آقایان دکتر محسن رضوانی رئیس کمسیون صلح کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون شنا، دکتر حسن رنگرز، دکتر رضا شجیع، دکتر کاوه صدقی، دکتر محمد پورکیانی، دکتر مهرداد برزگر، دکتر محمود عبدالهی، دکتر شاهین سلطان پور از اعضاء کمسیون صلح کمیته ملی المپیک برگزار گرديد. در این جلسه سرکار خانم دکتر شهریاری افشار فعالیتهای انجمن و مراکز وابسته به انجمن را برای اعضاء کمسیون شرح دادند و درخواست عقد تفاهم نامه بین کمسیون صلح کمیته ملی المپیک با انجمن سلامت خانواده ایران را نمودند.