پيرو دعوت نامه منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 27/5/93 جلسه مجمع عمومي عادي و مجمع عمومی فوق العاده "انجمن سلامت خانواده ايران" در روز پنج شنبه مورخ 20/6/ 1393 در دفتر مرکزی این انجمن با حضور اکثریت اعضای انجمن برگزار گردید.

مجمع عمومی عادی:

با توجه به حضور حدنصاب لازم، در ابتداي جلسه، رئيس هيأت مديره انجمن نسبت به افتتاح مجمع عمومي اقدام نموده و با اعلام رسميت جلسه، هیأت رئیسه مجمع عمومی انتخاب شدند. اکثریت حاضرین در جلسه، موافقت خود را با انتخاب هیأت رئیسه مجمع عمومی عادی بشرح فوق اعلام کرده و سپس دستور جلسه مجمع، توسط دبیر جلسه قرائت گردیده و خلاصه مذاکرات، تصمیمات و مصوبات مجمع بشرح ذیل اتخاذ شد:

  1)گزارش هيئت مديره توسط جناب آقای دکتر کیانوش خلیلی و گزارش بازرس توسط سرکار خانم دکتر هنگامه خسروانی شریعتی بازرس اصلي موسسه قرائت گرديد ضمناً عملکرد و تصمیمات هیأت مدیره از مورخ 21/6/1392 لغایت 20/6/1393 به تصويب اکثريت حاضرين در جلسه رسيد.

  2)گزارش مديرعامل در مورد پروژه هاي گذشته و فعاليتهاي آينده انجمن توسط جناب آقای کامیار سمراد جانشین مدیرعامل قرائت شد و مورد بررسي قرار گرفت و به تصویب اکثریت حاضرین در جلسه رسید.

  3)گزارش عملکرد مالی انجمن توسط نماینده مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل قرائت شد و ترازنامه منتهي به تاريخ 10/10/1392 انجمن به تصويب اکثريت حاضرين در جلسه رسيده و بودجه سال 1392 انجمن نيز به تصويب اکثريت حاضرين در جلسه رسيد.

  4)بنا بر پیشنهاد اعضای حاضر سرکار خانم دکتر صفیه شهریاری افشار به عنوان پشتیبان انجمن انتخاب شدند.

  5)به منظور انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره، از اعضای سمت های مذکور ثبت نام بعمل آمده و پس از تشريح برنامه هاي هر کدام از نامزدها، رای گیری کتبی انجام و نتایج ذيل حاصل شد:

  1.جناب آقای دکتر کیانوش خلیلی با تعداد 32 رای بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شد. 2 . جناب آقای داود امینی با تعداد 23 رای بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شد. 3. جناب آقای مهدی شریفیان با تعداد 29 رای بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و خزانه دار هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شد.

  4.سرکار خانم یاسمن مؤیدی با تعداد 34 رای بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شد.

  5. سرکار خانم سکینه رضایی با تعداد 30 رای بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شد.

  6.سرکار خانم دکتر هنگامه خسروانی شریعتی با تعداد 32 رای بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شد.

  7.سرکار خانم نگین نژادمنصوری با تعداد 33 رای بعنوان عضو اصلی (جوان) هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شد. 8. جناب آقای محمد حمزه لوئی با تعداد 4 رای بعنوان عضو علی البدل رئیس هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شد. 9. جناب آقای محسن اسمعیلی مزیدی با تعداد 13 رای بعنوان عضو علی البدل نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شد.

  10. سرکار خانم کتایون اصغری با تعداد 7 رای بعنوان عضو علی البدل خزانه دار هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شد.

  11. سرکار خانم ساناز رضازاده با تعداد 3 رای بعنوان علی البدل عضو جوان هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شد.

12. سرکار خانم پریسا همتی با تعداد 5 رای بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شد.

13. جناب آقای آرش خانزادی با تعداد 5 رای بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شد.

6)از اعضای سمت های مذکور ثبت نام بعمل آمده و پس از تشريح برنامه هاي هر کدام از نامزدها، رای گیری کتبی انجام و نتایج ذيل حاصل شد:

1. سرکار خانم دکتر صفیه شهریاری افشار با تعداد 35 رای بعنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شد.

2.سرکار خانم دکتر عذرا یزدانی پور با تعداد 1 رای بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شد.

مجمع عمومی فوق العاده :

در ابتداي جلسه، رييس هيئت مديره انجمن نسبت به افتتاح مجمع عمومی فوق العاده اقدام نموده و با توجه به حضور حدنصاب لازم، جلسه رسميت يافته و افراد هيئت رييسه مجمع انتخاب و با تائيد اعضاي حاضر، دستور جلسه توسط دبیر قرائت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

تغييرات اساسنامه شامل موارد ذيل مورد بررسي قرار گرفته و به تصويب بيش از دوسوم اعضاي حاضر در جلسه رسيد.

تغییرات اساسنامه در ماده های 9، 10، 14 ، 15، 17، 20 ، 23، 24، 27، 30 ، 34 و 35