1-پیشرفت هایی در زمینه سلامت، آموزش و کاهش فقر صورت پذیرفته است اما نابرابری همچنان ادامه دارد

  2-مرگ ناشی از سقط غیر ایمن کاهش یافته است اما در آسیا و آفریقا همچنان بالا است.

  3-خشونت مبتنی بر جنسیت گسترده است و با وجود قوانین در این زمینه، ازدواج زودهنگام و اجباری هنوز گسترده است

  4-بیکاری در میان جوانان هنوز جزو نگرانی های اصلی به شمار می رود

  5-تبعیض علیه گروه های محروم بسیار شایع است

  6-تحصیل فقط در مقطع ابتدایی افزایش یافته است و در سطوح بالاتر هنوز نیازمند توجه و کار بیشتر است

  7-جمعیت مسن رو به افزایش است و این در حالی است که حمایت اجتماعی لازم برای این گروه ار افراد وجود ندارد

  8-هنوز تا حذف کامل HIV راه بسیاری باقی است و ادغام خدمات مربوط به آن با خدمات بهداشت باروری باید صورت پذیرد

  9-اطلاعات با کیفیت بهتر باید جمع آوری گردد تا بتوان به تاثیر تغییرات صورت پذیرفته پی برد

  10-مشارکت افراد در تصمیم گیری های مربوط به توسعه برای افزایش پاسخگویی نیازمند رشد بیشتری است