خبرها

هنرستان دخترانه آیت-جلسه دوم

در روز شنبه،مورخه 95/08/22سخنرانی با موضوع گرایش جنسی در هنرستان دخترانه آیت برگزار شد.این سخنرانی با حضور 60 نفر از دانش آموزان توسط خانم پرخو مدیریت مرکز در 60دقیقه ارائه شد.

درباره نویسنده